محاسبه مقدار رسوب در الکترولیز

محاسبه مقدار رسوب در الکترولیز

برای محاسبه میزان ماده ای که در کاتد یا آند آزاد می شود، اگر مقادیر میزان الکتریسیته یا شدت جریان و زمان داده شده باشد از یکی از فرمول های زیر استفاده می شود.

که در فرمول های بالا: m جرم ماده آزاد شده در کاتد یا آند بر حسب گرم ،Q مقدار الکتریسیته بر حسب کولن، I شدت جریان بر حسب آمپر، t زمان بر حسب ثانیه، F ثابت فارادی برابر ۹۶۵۰۰ ، M جرم مولی ، n ظرفیت،E اکی والان می باشند.

نمونه: در اثر عبور جریان ۲ آمپر از محلول CuBr2 به مدت دو ساعت چند گرم مس در کاتد رسوب می کند؟

اگر مقادیر کولن یا شدت جریان و زمان داده نشده باشد باید مقدار ماده آزاد شده در کاتد یا آند را از روش تناسب یا استوکیومتری بر اساس معادله واکنش کلی الکترولیز محاسبه کرد.

نمونه: در الکترولیز محلول آبی ( CuBr2) , نیم گرم مس بر یکی از الکترودها رسوب کرده است. چند گرم برم در الکترود دیگر تشکیل شده است ؟

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*