کاتیون ها و آنیون های متداول

کاتیون ها و آنیون های متداول

Common Cations: کاتیون های متداول

Name نام Formula فرمول Other name(s) نام های دیگر
Aluminum آلومینیم Al+3
Ammonium آمونیم NH4+
Barium باریم Ba+2
Calcium کلسیم Ca+2
Chromium(II) کروم Cr+2 Chromous کروموس
Chromium(III)کروم Cr+3 Chromic کرومیک
Copper(I)مس Cu+ Cuprous کوپروس
Copper(II)مس Cu+2 Cupric کوپریک
Iron(II)آهن Fe+2 Ferrous فروس
Iron(III)آهن Fe+3 Ferric فریک
Hydrogen هیدروژن H+
Hydronium هیدرونیم H3O+
Lead(II)سرب Pb+2
Lithium لیتیم Li+
Magnesium منیزیم Mg+2
Manganese(II)منگنز Mn+2 Manganous منگانوس
Manganese(III)منگنز Mn+3 Manganic منگنیک
Mercury(I)جیوه Hg2+2 Mercurous مرکوروس
Mercury(II)جیوه Hg+2 Mercuric مرکوریک
Nitronium نیترونیم NO2+
Potassium پتاسیم K+
Silver نقره Ag+
Sodium سدیم Na+
Strontium استرانسیم Sr+2
Tin(II)قلع Sn+2 Stannous استانوس
Tin(IV)قلع Sn+4 Stannic ستانیک
Zinc روی Zn+2

Common Anions:آنیون های متداول

Simple ions:یون های ساده
Hydride هیدرید H Oxide اکسید O2-
Fluoride فلئورید F Sulfide سولفید S2-
Chloride کلرید Cl Nitride نیترید N3-
Bromide برمید Br
Iodide یدید I
Oxoanions: اکسی آنیون ها
Arsenate ارسنات AsO43- Phosphate فسفات PO43-
Arsenite ارسنیت AsO33- Hydrogen phosphate هیدروژن فسفات HPO42-
Dihydrogen phosphate دی هیدروژن فسفات H2PO4
Sulfate سولفات SO42- Nitrate نیترات NO3
Hydrogen sulfate هیدروژن سولفات HSO4 Nitrite نیتریت NO2
Thiosulfate تیوسولفات S2O32-
Sulfite سولفیت SO32-
Perchlorate پرکلرات ClO4 Iodate یدات IO3
Chlorate کلرات ClO3 Bromate برمات BrO3
Chlorite کلریت ClO2
Hypochlorite هیپوکلریت OCl Hypobromite هیپوبرمیت OBr
Carbonate کربنات CO32- Chromate کرومات CrO42-
Hydrogen carbonate هیدروژن کربنات

or Bicarbonate یا بی کربنات
HCO3 Dichromate دی کرومات Cr2O72-
Anions from Organic Acids: آنیون های حاصل از اسید های آلی
Acetate استات CH3COO formate فرمات HCOO
 
Others: دیگر
Cyanide سیانید CN Amide آمید NH2
Cyanate سیانات OCN Peroxide پراکسید O22-
Thiocyanate تیوسیانات SCN Oxalate اگزالات C2O42-
Hydroxide هیدروکسید OH Permanganate پرمنگنات MnO4

دانلود اپلیکیشن اندرویدی از اتم تا استوکیومتری

اتم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*